Forpasis Imre Szabó

2019. április 4. napján elhunyt Szabó Imre, a Magyarországi Eszperantó Szövetség korábbi elnöke, mérnök, tanár, író, költő, műfordító, barát.
Nehéz szívvel búcsúzunk tőle. Imre, nyugodj békében!
Temetéséről később intézkednek.

Életéről röviden >>

Mallonga vivpriskribo >>

Forpasis Imre Szabó, iama prezidanto de Hungaria Esperanto Asocio, inĝeniero, instruisto, verkisto, poeto, tradukisto, amiko.
Ni adiaŭas kun malĝoja koro. Imre, ripozu en paco! Ni kondolencas.

Imre verse a 2007-es egerfarmosi eszperantó festőtáborban

Szabó Imre

Egerfarmos
(Eszperantó festőtábor, 2007)

A szüretelők szomorúsága szemében
halkulón, erősödőn;
kis teste húrként pendül, amint
lelke rezdül-elcsitul:
szélfútta, -csitította tó.

Nincsen rakpart, nincsen alsó köve,
csak a mező hullámzik,
fátylat visel a fény
széppé zengő emlékekből,
majd vetkezni kezd:
hatalmas idomokkal fürdik
a zöld, aranyszőke, -barna hullámokban.

Kedvesem, szomorúszeműm,
látványok gondos szüretelője,
meddig él a gondolat, mondd,
ha a sárfű zsombékain indul
fütyörészve, idétlen tagjait
lóbálva kamaszosan,
hódítani akar;
a látvány börtönét nem tűri,
mert ő több, mint az egek fénye,
több, mint a földek húsos árnya.

Nepomuki Szent János,
így faluhelyen csak Jancsi,
a vizek elfogytak alóla,
most a gyér utcasarkot őrzi,
egykedvű tekintettel
védőszentje lesz annak,
aki csak akarja.

A szüretelők zászlós dalokkal járnak,
de szomorúságuk szemükön,
a mezők hulláma lábukon,
néha meglendül az ég,
s nem szüretelhetik le;
soha nincs befejezve a szüret,
mindig szomorúak,
hiába a dalok,
hiába a lélek csapzott lihegése,
hiába a szétsugárzó, glóriásodó gyönyör,
amint a gyomor tájékáról
lendületet sugárzik a kézbe,
élét adja a tekintetnek,
bársonyát a létezésnek.

Kedvesem, szomorúszeműm,
hová visz a gondolat?
Mi ketten tudjuk,
hogy nem fontos…
Csak az alkotás örök.

Imre Szabó

Egerfarmos (nomo de hungara vilaĝo)
(Esperanto-tendaro de pentristoj, 2007)

Tristo de rikoltantoj en ŝiaj okuloj
mildiĝe, fortiĝe;
ŝia korpeto ekvibras, kiel
la animo tajde tremas-ĉitas:
ventblovita, -pacigita lago.

Estas nek kajo, nek suba ŝtono,
ondas nur la kampo,
la lumo surhavas vualon
el memoroj sonoraj belaj,
kaj ĝi senvestiĝas:
ĝi banas siajn enormajn formojn
en la ondoj verdaj, orblondaj, -brunaj.

Karulino, mia tristokula,
zorgema rikoltanto de vidaĵoj,
ĝis kiam vivas la penso, diru,
se ĝi ekiras sur tufoj de kotherboj
fajfante, siajn plumpajn membrojn
missvingante adoleskule,
kun konkeremo;
ĝi ne toleras prizonon de vidaĵo,
ĉar ĝi estas pli ol lumo de la ĉieloj,
pli ol grasaj ombroj de la tero.

Sankta Johano de Nepomuko,
vilaĝloke mur Johanĉjo,
la akvoj forfluis de sub li,
nun li gardas la rartrafikan stratangulon,
kun apatia rigardo
li iĝas patrona sanktulo por ĉiu,
kiu nur volas.

La rikoltantoj marŝas kun flagaj kantoj,
sed la tristo enokule,
ondoj de la kampoj surpiede,
foj-foje svingiĝas la ĉielo,
kaj ne eblas finrikolti;
la rikolto neniam estas finita,
ili ĉiam malgajas,
vanas la kantoj,
vanas taŭzita anhelo de la animo,
vanas la disradia, aŭreoliĝa plezuro,
kiel de la stomakoĉirkaŭaĵo
ĝi radias elanon en la manon,
ĝi donas akron al la rigardo,
purpuron al la ekzisto.

Karulino, mia tristokula,
kien portas la penso?
Ni ambaŭ scias,
ke ne gravas…
Eternas nur la verkado.

 

 

108 éve érkezett Egerbe az eszperantó nyelv

Egerbe a március nemcsak a tavaszt hozza el évről-évre, hanem egy jeles évfordulót is: ebben a hónapban jelent meg Egerben az eszperantó nyelv, az idén éppen 108 éve. E nagyszerű közvetítő nyelv és különleges világkultúra rövid útja a megjelenésétől a városunkba érkezéséig az alábbiakban foglalható össze.

Az eszperantó létrehozója, Zamenhof, lengyelországi szemorvos azzal a céllal alkotta, nemesítette a nyelvet, hogy egy könnyen megtanulható, diszkriminációtól mentes kommunikációs közeget hozzon létre, amely kultúrákat köt össze és elősegíti a megértést eltérő anyanyelvű emberek között. Az eszperantó nyelv születését az első eszperantó nyelvkönyv megjelenésének időpontjától, 1887-től számítjuk. A könyvet a korabeli történelmi állapotoknak megfelelően a cári Oroszországban adták ki „A nemzetközi nyelv” címmel, de jelentőségének hangsúlyozása céljából az „Első könyv” néven is ismert. A nyelv igen hamar népszerűvé vált Európában és a világban. Zamenhof tudta, hogy az eszperantót a közös használat terjesztheti el leghatékonyabban, ezért elsajátításának megkönnyítésére kezdetben minimális nyelvtanra és szókincsre szorítkozott, később azonban kifejezésekben és árnyalatokban gazdag nyelvvé vált. Mára az eszperantó világszerte ismert, az aktívan vagy folyékonyan beszélőinek számát ötszázezer és huszonötmillió közé teszik. Első idegen nyelvként megtanulva készségfejlesztő tulajdonságai és eklektikus jellege miatt más, indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozó nyelv tanulását jelentősen megkönnyíti. Térben igen elterjedt nyelv, mintegy 115 országban beszélik, nem etnikus élő nyelvként tartják számon.

Magyarországon 1897-ben egy tanfolyamon (Bálint Gábor révén), majd 1898-ban magyar nyelvű tankönyv formájában (szerzője Barabás Ábel) jelent meg a nyelv, ezt követően 1902-ben Budapesten megalakult az első eszperantó szervezet is. Hamarosan további hazai városokban is felbukkantak az első eszperantisták, olyannyira, hogy korabeli adatok alapján a magyarországi eszperantó mozgalom kezdetben főként vidéken bontakozott ki.

A főváros után Egerbe alig egy évtized múlva érkezett meg az eszperantó. Hivatalos egri megjelenési dátumaként 1911. március 26-át tartjuk számon, e napon tartotta az egri Városházán a nyelvet népszerűsítő “eszperantó propaganda-előadását” a budapesti illetőségű Marich Ágoston. Marich 1901-től eszperantista, 1903-tól az első budapesti eszperantó csoport titkára, civilben posta-, majd rendőrtisztként dolgozott. Szerte az országban eszperantót népszerűsítő előadásokat tartott, a lapok “az eszperantó apostola”-ként emlegették. Az 1911. március 26-án tartott előadásán hirdette meg az első egri eszperantó gyors-tanfolyamot, amelyet másnap, március 27-én kezdtek és 31-én fejeztek be. A villámkurzust Robicsek Pál (postatiszt, újságíró, a világ első eszperantó nyelvű bélyegkiadásának megszervezője) és maga Marich Ágoston vezette, több mint ötven érdeklődő hallgató vett részt rajta. Helyszínként a korabeli Hal-téri elemi iskola szolgált. Az 5 koronás tagdíj fejében a résztvevők egy éven át megkapták a “La Verda Standardo” című eszperantó folyóirat számait is. Az 1911. április 8-án megjelenő Eger hetilap már az “eszperanto-gruppo”, az eszperantó csoport megalakulásának tényéről és jelentőségéről számol be.

Valamivel később a Magyar Országos Eszperantó Szövetség kiadványaként Egerben jelent meg a “La Verda Standardo” című újság, amely saját meghatározása szerint a “Magyar Orsz. Eszperanto Egyesület hivatalos közlönye„. A lap elsősorban gazdasági okok miatt, illetve Robicsek Pál főszerkesztő elhivatott tevékenysége eredményeként készült az Egri Nyomdában. Robicsek főként eszperantó újságokat és könyveket jelentetett meg Egerben, de tankönyvkiadói tevékenységén túl 1913-ban tanfolyamokat is vezetett a városban.

A korabeli Jarlibro (Évkönyv) szerint az 1914-es évben eszperantó társaság működött a városban, amelynek levelezési címét dr. Szokolay Lajos törvényszéki bírónál – aki szintén eszperantista – jegyezték Egerben, a Széchenyi utcában.

Évfordulónk: 108 éve, 1911. március 26-án érkezett Egerbe az eszperantó nyelv.

Eger egy 1911. július 21-én feladott képeslapon – (Kép: Gallery.Hungaricana.hu)

 

Érdemes tudni
Az eszperantisták nem az eszperantó nyelv kizárólagosságát hirdetik, az eszperantónak nem célja a nemzeti nyelvek helyettesítése. A gyakorlatias cél az, hogy az emberek az anyanyelvük mellett beszéljenek egy igazságos kommunikációt lehetővé tévő nyelvet, amelyen szót ért a más anyanyelvű beszélővel. Az eszperantó e célra tökéletesen alkalmas, hiszen elsajátításához és használatához mindenki ugyanolyan esélyekkel kezdhet, mert senkinek sem (legalábbis keveseknek) az anyanyelve.


Források:
Az Eger hetilap korabeli számai
Wikipédia: Az eszperantó nyelv
Wikipédia: Az első eszperantó tankönyv
Az eszperantó magyarországi története évszámokban
Rátkai Árpád: 1902 Dob utca 100
Antalóczi Lajos: Az ​Egri Nyomda Rt. története 1893–1949

*

 

 

Az egri eszperantó klub 2019. évi klubtalálkozói

Tájékoztatjuk klubtagjainkat és minden kedves érdeklődőt, hogy az Egri Eszperantó Centrum/Verda Stelo Eszperantó Klub 2019. évi klubtalálkozóinak időpontjai az alábbiak szerint alakulnak.
A klubtalálkozók rendre minden hónap utolsó szerdáján 17 órától kezdődnek, az ettől eltérő időpontokat és eseményeket naptárunkban, a klub levelezőlistáján vagy Facebook-oldalán jelezzük. Fontos, hogy júliusban és augusztusban nyári szünetet tartunk, ennek ellenére megfelelő időjárás esetén szabadtéri találkozókat szervezünk, amelyekről a fenti információs pontokon adunk tájékoztatást. A szeptemberi klubtalálkozót – részvételünk esetén – az Eger Ünnepe Civil Fesztiválon tartjuk standunknál, erről az eseményt megelőzően ugyancsak külön információt adunk.

A klub 2019-as klubtalálkozóit székhelyünkön, az Oxford International Nyelviskola által székházukban biztosított C4-es teremben tartjuk az alábbi időpontokban:

 • január 30, 17 óra
 • február 27, 17 óra
 • március 27, 17 óra
 • április 24, 17 óra
 • május 29, 17 óra
 • június 26, 17 óra,
 • júliusban és augusztusban nyári szünet – szabadtéri találkozók
 • szeptember 21, Eger Ünnepe Civil Fesztivál
 • október 30, 17 óra
 • november 27, 17 óra
 • december 13, péntek 17 óra, Z-nap, évzáró ünnep

Hol vagyunk?
Abból a célból, hogy megkönnyítsük a velünk való találkozást, íme az Egri Eszperantó Centrum székhelyéül szolgáló egri belvárosi épület, az Oxford International Nyelviskola központja a Széchenyi és Bródy Sándor utcák sarkán. Minden hónap utolsó szerdáján (lásd a fenti beosztást) a C4-es teremben találkozhat egri eszperantistákkal. Bejárat a Bródy Sándor utca felől.


Kapcsolat >>

 

 

 

Zamenhof-ünnep és Évzáró találkozó

Az Egri Eszperantó Centrum/Verda Stelo Eszperantó Klub tisztelettel meghívja az egri (és az Egerben tartózkodó) eszperantistákat a 2018. december 14. napján 17 órától tartandó Zamenhof-ünnepére és év végi összejövetelére.
Helyszín: az Oxford International Nyelviskola C4 szobája (Eger, Bródy S. u. 1.)
Megemlékezés, pohárköszöntő, beszélgetés eszperantó és magyar nyelven. Gyere te is!

Esperanto Centro de Eger/Verda Stelo Esperanto Klubo elkore invitas esperantistojn el la urbo Eger al sia Zamenhof festo kaj Jarfina kunveno, okazigota la 14-an de decembro, 2018, je la 17a horo. Rememoroj, tostoj, babilado esperante kaj hungare. Venu ankaŭ vi!
Loko: ĉambro C4 de Lingvolernejo Oxford International, strato Bródy S. nr. 1.
Pliaj informoj ekhaveblas ĉe la supra e-poŝta adreso (sur la afiŝo) kaj per FB mesaĝilo.

 

Forpasis d-ro István Szabó

Ni malĝoje diskonigas, ke nia amiko, esperantisto de la urbo Eger, iama notario publika en la urboj Eger kaj Füzesabony, d-ro István Szabó (79) forpasis la 22-an de novembro, 2018. Li estis entombigita la 7-an de decembro, 2018, en la tombaro Hatvani, en la urbo Eger.
Ni memoras lin por ĉiam. Ripozu li en paco. Adiaŭ!

Szomorúan tudatjuk, hogy barátunk, egri eszperantista, egykori egri és füzesabonyi közjegyző, dr. Szabó István (79) 2018. november 22. napján elhunyt. Temetése 2018. december 7-én történt az egri Hatvani temetőben. Emlékét mindörökké megőrizzük. Nyugodjék békében. Isten veled!